pensioenen
pensioenadviseur
pensioen
levensloop
adviseur zoeken
fiscaal advies
belastingadviseur
pensioen advies
financieel advies
financieel adviseur
accountant
hypotheekadviseur
verzekeringen
assurantieadviseur
assurantie
verzekering
financieel advies
personal finance
hypotheken:
hypotheek
hypotheekvormen
hypotheekofferte
hypotheek vergelijk
online hypotheek
vergelijk hypotheek
advies hypotheek
hypotheekrente
laagste rente
rekenmodules
maandlasten berekenen
maandlasten
maximale hypotheek berekenen
hypotheekbehoefte
hypotheeklasten

levensloopregeling.ikstart.nl
 

Welkom op de levensloopregeling informatie pagina van ikstart.nl, wat is de levensloop regeling?? hier staat het!

Inhoud:
 • inleiding levensloopregeling
 • Wat is de levensloopregeling
 • Waarvoor kan ik de levensloopregeling gebruiken, voor welk type verlof?
 • Voor wie is de levensloopregeling?
 • Hoe werkt de levensloopregeling?
 • Hoeveel kan ik sparen
 • Geef eens een rekenvoorbeeld!
 • Wie beheert mijn tegoeden?
 • Hoe kan ik het tegoed opnemen?
 • Hoeveel geld hou ik over?
 • Overgangsregeling voor oudere werknemers
 • Wat als ik mijn prepensioen afkoop?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn spaarloon?
 • Kan ik in de toekomst nog voor verlof sparen?
 • Moet ik kiezen tussen spaarloon of de levensloopregeling?
 • Mag ik nog onbetaald verlof nemen?
 • Hoevaak kan of mag ik de regeling gebruiken?
 • Moet ik meer belasting betalen met deze regeling?
 • Sparen en eerder met pensioen?
 • Wat als ik teveel heb opgebouwd
 • Wat zijn de administratieve lasten?
 • Waarom is er geen verlofsparen meer?  Wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop
  Als het aan het kabinet ligt, kunnen alle werknemers straks deelnemen aan de levensloopregeling. Met de voorgestelde regeling kunnen zij geld sparen voor een periode van onbetaald verlof. Met de nieuwe levensloopregeling stelt het kabinet meer mensen in staat werk en privé beter te combineren.

  De beoogde ingangsdatum van de levensloopregeling is 1 januari 2006. De levensloopregeling maakt deel uit van het wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop. Op 25 november 2004 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen, met daarin opgenomen de afspraken uit het Sociaal Akkoord.
  naar boven


  Wat is het?
  Met de voorgestelde levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren.
  naar boven


  De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:
 • zorgverlof
 • sabbatical
 • verlof voor stervensbegeleiding
 • ouderschapsverlof
 • educatief verlof
 • Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan.
  naar boven


  Voor wie?
  Voor alle werknemers die in Nederland werken.

  Het wettelijk recht om deel te nemen aan de levensloopregeling is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg.

  Let op: De werknemer heeft geen wettelijk recht op het opnemen van het verlof. Dat kan alleen met toestemming van de werkgever. Dat geldt niet voor verlofvormen waar werknemers volgens de wet recht op hebben, zoals het ouderschapsverlof.
  naar boven


  Hoe werkt de levensloopregeling?
  Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening van de werknemer wordt gestort of als premie voor een ‘levensloopverzekering’ van de werknemer wordt overgemaakt. In overleg met de werkgever kan een werknemer ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld overwerkuren of adv-dagen, om laten zetten in geld. Dit bedrag kan dan op de levenslooprekening worden gestort.
  naar boven


  Hoeveel mag een werknemer sparen?
  Er kan jaarlijks maximaal 12 procent worden gespaard van het brutoloon dat in dat jaar wordt verdiend.

  Rekenvoorbeelden: na 2 jaar (dus 12 procent) sparen kan een kwartaal verlof worden gefinancierd tegen 100% van het salaris wie tijdens zijn verlof genoegen neemt met 70% van zijn inkomen, kan na bijna 6 jaar sparen 52 weken verlof financieren In de levensloopregeling mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden gespaard. Werknemers krijgen per gespaard jaar recht op een levensloopverlofkorting van maximaal € 183 bij opname van hun tegoed voor de financiering van onbetaald verlof. Als het tegoed is gebruikt, kan het weer tot het maximum worden aangevuld.
  naar boven


  Wie beheert het geld?
  Verzekeraars, banken en dochters van pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsbedrijven mogen de levensloopregeling uitvoeren. De werknemer bepaalt zelf bij welke instelling hij de levenslooprekening (of -verzekering) wil onderbrengen. Voordeel daarvan is dat de rekening gewoon kan worden aangehouden als de werknemer van werkgever verandert.
  naar boven


  Hoe kan het spaartegoed worden opgenomen?
  De beheerder van het geld maakt het tegoed (periodiek) over naar de werkgever omdat er nog loonbelasting over betaald moet worden. Daarna maakt de werkgever het resterende tegoed (periodiek) over aan de werknemer, die het bedrag kan gebruiken om een periode van onbetaald verlof financieel te overbruggen.
  naar boven


  Hoeveel geld mag er worden opgenomen?
  Het opgenomen bedrag mag niet meer zijn dan het loon dat de werknemer direct voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving. Dus: een werknemer die in juli € 1000 verdiende, mag in augustus niet meer dan € 1000 aan spaartegoed opnemen voor de financiering van 1 maand onbetaald verlof.

  Er moet daarbij ook rekening worden gehouden met een eventuele loondoorbetaling door de werkgever. Krijgt deze werknemer tijdens het verlof al € 500 van zijn werkgever, dan mag hij nog maar € 500 uit de ‘levensloopspaarpot’ halen.
  naar boven


  Overgangsregeling oudere werknemers
  Voor oudere werknemers komt er een overgangsregeling. Voor hen vervalt de voorwaarde dat binnen de levensloopregeling in het kalenderjaar niet meer dan 12% van het loon van dat jaar mag worden gespaard.

  Door deze extra stortingsmogelijkheid kunnen deze werknemers het toegestane maximale bedrag in een kortere periode bij elkaar sparen. In het Sociaal Akkoord 2004 hebben het kabinet en de sociale partners op 5 november 2004 afgesproken om dat maximale bedrag te verhogen tot 210% van het laatstverdiende loon. Dat bedrag komt overeen met een verlof van drie tot vier jaar tegen 70 procent van het laatstverdiende loon. Let op: ook bovenwettelijke vakantiedagen en overuren kunnen in de levensloopregeling worden gestort.

  Het verlof mag volledig worden gebruikt om eerder te stoppen met werken.

  De overgangsregeling geldt alleen voor werknemers die op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar oud zijn.
  naar boven


  Afgekocht prepensioen in levensloopregeling
  Werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 bestaande prepensioenaanspraken af te kopen, mogen dit bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten.

  Voor deze groep mag de storting meer zijn dan de voorgeschreven maximale grens van 12% van het bruto jaarsalaris. Alle andere voorwaarden van de levensloopregeling gelden wel.

  Let op:Werknemers kunnen hun prepensioenafspraken alleen afkopen als hun pensioenfonds dat toestaat. Het afkopen van de reeds opgebouwde prepensioentegoeden is geen individueel recht.
  naar boven


  Wat gebeurt er met het spaarloon?
  De spaarloonregeling blijft volgens het wetsvoorstel in de huidige vorm bestaan. Als de levensloopregeling van kracht wordt, moeten werknemers jaarlijks kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: spaarloon-of levensloopregeling. Ze kunnen niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen.

  In het Sociaal Akkoord 2004 hebben het kabinet en de sociale partners met elkaar afgesproken dat ouders hun spaarloontegoed eerder mogen aanspreken om hun eigen bijdrage aan de kinderopvang te betalen. Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft hierover een voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.
  naar boven


  Wat gebeurt er met het verlofsparen?
  De verlofspaarregeling gaat op in de nieuwe levensloopregeling. De bestaande tegoeden op de verlofspaarregeling worden aangemerkt als gespaarde levenslooptegoeden. Werkgever, werknemer en financiële instellingen moeten nog wel nieuwe afspraken maken om te zorgen dat de oude verlofspaarregeling wordt omgezet in een levensloopregeling en voldoet aan de nieuwe voorwaarden van de levensloopregeling. Dit betekent onder andere dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over sparen in tijd. Binnen de levensloopregeling is het alleen nog mogelijk om in geld te sparen. De tijdspaarmogelijkheid zoals die in de verlofspaarregeling bestond, vervalt.

  Vanaf de ingangsdatum van de levensloopregeling kan niet meer in de oude verlofspaarregeling worden gespaard, alleen nog in de levensloopregeling.
  naar boven


  Kan er in hetzelfde jaar zowel voor spaarloon als voor levensloop worden gespaard?
  Ja, maar niet gelijktijdig. Werknemers kunnen jaarlijks kiezen tussen deelname aan de spaarloonregeling of aan de levensloopregeling. Er kan elk jaar slechts op grond van één van beide regelingen geld worden bijgestort. Wel is het mogelijk om in een kalenderjaar uit beide regelingen geld op te nemen.
  naar boven


  Hoe zit het met onbetaald ouderschapsverlof?
  Ouders die deelnemen aan de levensloopregeling en gebruik maken van hun wettelijk recht op ouderschapsverlof, krijgen tijdelijk fiscaal voordeel. Die bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt op het ogenblik neer op een bedrag van ongeveer € 625 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Dit bedrag wordt door de Belastingdienst verrekend met de te betalen belasting. Het is mogelijk om hiervoor een voorlopige teruggave aan te vragen. Let op: werknemers moeten wel deelnemen aan de levensloopregeling om voor de ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen.
  naar boven


  Hoe vaak mag de levensloopregeling worden gebruikt?
  Een werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij wil. Het tegoed kan immers steeds weer worden bijgevuld.
  naar boven


  Hoe zit het met de belasting -en premieheffing?
  Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van hun loon belastingvrij sparen. Over de opbouw in de levensloopregeling wordt geen loonbelasting geheven. Er hoeft pas loonbelasting te worden betaald als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. Dat heet de omkeerregel. Over de inleg op de levensloopregeling zijn wel werknemerspremies verschuldigd.

  Het sparen op de levensloopregeling heeft daardoor geen effect op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WAO. Bij de berekening van de hoogte van de uitkering wordt namelijk gekeken naar het loon inclusief de inleg in de levensloopregeling.
  naar boven


  Spaartegoed en eerder met pensioen?
  Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Zij kunnen tot maximaal 210% van hun laatstverdiende loon sparen. Met het maximale tegoed en afhankelijk van de opgebouwde levensloopkorting kunnen werknemers tussen de drie tot vier jaar eerder stoppen met werken, tegen 70 procent van het laatstverdiende loon.

  Werknemers die op 1 januari 2006 tussen de 50 en 55 jaar zijn, kunnen versneld het maximale tegoed bij elkaar sparen. Zij mogen per jaar meer sparen dan 12% van hun brutojaarloon.
  naar boven


  Pensioen en tegoed over, wat dan?
  Is het spaartegoed nog niet opgenomen als een werknemer met pensioen gaat, dan wordt het opgebouwde tegoed op de dag voordat het pensioen ingaat als bedrag ineens uitgekeerd aan de werknemer. Dan wordt ook de opgebouwde levensloopverlofkorting uitgekeerd. Het bedrag wordt bij opname belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Er moet in één keer belasting over het hele spaartegoed worden betaald.

  Als er sprake is van een pensioentekort, is het ook mogelijk om het restant van het levenslooptegoed aan het pensioen toe te voegen. De levensloopverlofkorting is dan niet van toepassing.
  naar boven


  Administratieve lasten voor werkgevers?
  De werkgever stort op verzoek van de werknemer loon op de levenslooprekening of levensloopverzekering. De uitbetaling van de tegoeden uit de levensloopregeling loopt via de werkgever. Deze moet loonbelasting over het tegoed afdragen en het resterende bedrag daarna overmaken aan de werknemer. Daarnaast moeten werkgevers controleren of werknemers die deelnemen aan een spaarregeling jaarlijks sparen voor maar één regeling: of de levensloopregeling of de spaarloonregeling.

  Met de komst van de levensloopregeling verdwijnt de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof en daarmee vervalt een aantal administratieve lasten.
  naar boven


  Waarom verdwijnt het verlofsparen?
  De bestaande verlofspaarregeling bleek in de praktijk een aantal nadelen te hebben. Daardoor maakten er minder mensen gebruik van dan de bedoeling was.

  Zo bood niet elke werkgever een verlofspaarregeling aan. Daarnaast kon het tegoed op de verlofspaarregeling niet altijd worden meegenomen naar een volgende werkgever. Om deze reden is ook de tijdspaarmogelijkheid in de levensloopregeling afgeschaft. Ander nadeel was dat de werknemer niet vrij was om te bepalen welke financiële instelling het spaargeld beheerde. Dat bepaalde de werkgever. De levensloopregeling kent deze nadelen niet en is bovendien uitgebreider.
  naar boven


   Niks gevonden? zoek verder met  google.ikinternet.nl:
  Google


 •  

  levensloopregeling | contact | nieuwsbrief | vacatures | over.ikinternet | ikinternet.nl |